• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
 • https://twitter.com/darkaclub
 • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Çalışan Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği (“Derneğimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;  http://www.darkadas.org/?pnum=61&pt=KVKK+Politikas%C4%B1  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

 1. Çalışanların İşlenen Kişisel Verileri

Kimlik Bilgileri: Ad soyad, Doğum tarihi ve Yeri, Medeni hali, TC kimlik no,

İletişim Bilgileri: İkametgah, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no,

Lokasyon: Bulunduğu yerin konum bilgileri,

Özlük: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler,

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri,

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri,

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler,

Diğer çalışan verileri; Araç plaka ve ruhsat bilgileri, Aile bireyleri ve yakın bilgisi, Talep şikayet bilgisi, Referans bilgisi ve değerlendirmeleri, Sigorta bilgisi

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

 

 • İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin icrası,
 • Özlük dosyanızın oluşturulması,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
 • Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • İşe giriş muayenesinin yapılması,
 • İnsan kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması, icrası ve/veya geliştirilmesi,
 • Ücretler, bordrolama, yan hakların temini, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Derneğe özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
 • Dernek içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, dokümantasyonu, icrası,
 • Özlük, iş sağlığı ve güvenliği, yan hak ve menfaatlerin sunulmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla sağlık verileriniz ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerinizin işlenmesi

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında sözleşmeler, matbu formlar, vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.  

 

Veri sorumlusu olarak Derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 

 • Özlük dosyanızın oluşturulması,
 • İş Kanunu’ndan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
 • Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • İşe giriş muayenesinin yapılması,
 • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • İş Kanunu’ndan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin icrası,
 • Ücretler, bordrolama, yan hakların temini, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Dernek içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, dokümantasyonu, icrası,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • İnsan kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması, icrası ve/veya geliştirilmesi,
 • Derneğe özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Ücretler, bordrolama, yan hakların temini, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,

Açık rızanıza istinaden;

 

 • Özlük, iş sağlığı ve güvenliği, yan hak ve menfaatlerin sunulmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla sağlık verileriniz ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerinizin işlenmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iştiraklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi Dernek Yönetimine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.