• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
 • https://twitter.com/darkaclub
 • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KVKK Politikası

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  İÇİNDEKİLER

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 2

1)     Tanımlar. 2

2)     Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler. 3

3)     Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 4

4)     Toplanan Kişisel Verileriniz. 5

5)     Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız. 6

6)     Kişisel Verilerin Saklanması 7

7)     Kişisel Verilerin Aktarılması 8

8)     Veri Güvenliği 8

9)     Veri Sahiplerinin hakları 8

10)   Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması 9

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika'nın amacı Kanun düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

İşbu Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği (“Dernek”) tarafından üye, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin başta olmak üzere Derneğimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Derneğin beyan ve açıklamalarını içermektedir.  

Derneğimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

İşbu Politika kapsamında kullanılan kavramlara ilişkin tanımlara kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak aşağıda yer verilmiştir.

1)      Tanımlar

 

KAVRAMLAR

TANIMLAR

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

 

Anonim hâle getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

 

İlgili kişi/ Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veri

İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Veri kayıt sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

 

Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

2)      Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler

Kanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Derneğimiz Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Derneğimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

Doğruluk ve güncellik: Derneğimiz, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Derneğimiz, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Derneğimiz tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Derneğimiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Derneğimiz prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

3)      Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, aşağıda yer alan buna ilişkin şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Derneğimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Derneğimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Derneğimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Derneğimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

4)      Toplanan Kişisel Verileriniz

Derneğimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Derneğimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi: Ad soyad, Doğum tarihi ve yeri, Medeni Hali TC kimlik no v.b.
 • İletişim Bilgisi: İkametgah adresi, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
 • Özlük verisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
 • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
 • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri,
 • Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,
 • Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,
 • Diğer Üye/Çalışan Bilgileri: Ödeme Bilgileri, Şikayet, Öneri, Talep Bilgisi, Tapu Bilgisi, Araç Plaka Ve Ruhsat Bilgileri, Aile Bireyleri Ve Yakın Bilgisi, Referans bilgisi ve değerlendirmeleri, Sigorta bilgisi v.b.
 • Lokasyon: Bulunduğu yerin konum bilgileri, DARKA içerisinde mülk sahibi olduğu taşınmazın konum bilgileri
 • Kapalı Devre (CCTV) Güvenlik Kamerası Görüntüleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler)

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup Derneğimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

5)      Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Elde edilen Kişisel Verileriniz, Derneğimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarıyla uyumlu olarak ve aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmektedir:

 

Ana Amaçlar

Alt Amaçlar

Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin belirlemesi, koordine edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve üyelerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi
 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
 • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

·         Derneğin Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Organizasyon, toplantı, derneğin üyelerine yönelik davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi, icrası ve kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Derneğin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası
 • Derneğin tanıtımı ve etkinliklerin hakkında bilgi verilmesi

Üyeler arası ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi

·         Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişim kurulması ilgili hakların sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesiİş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

·         Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası

Derneğin ve Dernek'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·         İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Derneğe ait sosyal tesislerin tüm güvenlik ve denetim işlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

·         Dernek ve yerleşkelerinin ve Derneğin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini

·         Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması

·         Derneğin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası

·         Sosyal tesislerin ve üyelerin güvenliğinin sağlanması, Derneğe giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası

·         Güvenlik önceliği olan alanların gözetlenmesi ve suç sayılan veya suça yönelik davranışların önlenmesi, suçun tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumun denetlenmesi, iş akışının ve verimliliğin gözetlenmesi

 

6)      Kişisel Verilerin Saklanması

Derneğimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri ___________________________ adresinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

7)      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, aşağıdaki tablo uyarınca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Derneğimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verileriniz, Derneğimizin hisse satışı gibi yollarla kısmen veya tamamen el değiştirmesi veya birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye konu olması halinde de aktarıma konu olabilecektir. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizin aktarılması halinde, verilerin aktarıldığı tarafın da bu Politikada yer alan işleme ve aktarım kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak;

 • Açık Rızanızın bulunması, veya
 • Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Derneğimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile,

 

gerçekleştirilebilecektir.

 

VERİ AKTARIM TARAFLARI

TANIM-KAPSAM

AMAÇ

İş Ortağı

Derneğimizin ticari, hukuki ve idari faaliyetleri sırasında iş birliği yaptığı taraflar anlamına gelmektedir.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini sağlanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Tedarikçi

Derneğimiz faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan konularda ürün ve/veya hizmet tedariki sağlayan taraflar anlamına gelmektedir.

 

 

Derneğimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan ürün ve/veya hizmetlerin tedarik edilebilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir.

 

Yetkili kamu kurumları tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

Kanunen Yetkili Özel Kişiler

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişileri anlamına gelmektedir.

 

Yetkili özel kişiler tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

 

8)      Veri Güvenliği

Derneğimiz, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

9)      Veri Sahiplerinin hakları

Kanun’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

10)  Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; yazılı talebinizi Dernek Yönetimine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir.

Derneğimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.