• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
 • https://twitter.com/darkaclub
 • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Üye Aydınlatma Metni

DARKA SOSYAL TESİSLERİ YAŞATMA DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği (“Derneğimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Aydınlatma Metni internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

 1. Çalışanların İşlenen Kişisel Verileri

Kimlik Bilgileri: Ad soyad, Doğum tarihi ve Yeri, Medeni hali, TC kimlik no,

İletişim Bilgileri: İkametgah, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no,

Lokasyon: DARKA içerisinde mülk sahibi olduğu taşınmazın konum bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri,

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler,

Diğer Üye verileri; Araç Plaka Ve Ruhsat Bilgileri, Tapu Bilgileri, Aidat Borç Ödeme Bilgileri Ve Ödeme Şekline Bağlı Olarak Banka Hesap Bilgileri, Kapalı Devre (CCTV) Güvenlik Kamerası Görüntüleri, Aile Bireyleri Ve Yakın Bilgisi, Talep, Şikayet, Öneri Bilgisi,

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Dernek tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Vakıf tarafından işlenebilecektir:

 • Dernek üyeliklerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut üyeliklerin yenilenmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişim kurulması ilgili hakların sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü, Yönetim Planı, işletme projesi ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve alınan kararların tebliği yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi
 • Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin belirlemesi, koordine edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması
 • Mevcut ve ileride sunulacak olan hizmetler, duyurular ile ilgili bilgilendirme yapılması, derneğimiz hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası ve acil durum süreçlerinin planlanması,
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Derneğe üye olmanız kapsamında Dernek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla üyelik başvuru formu üzerinden hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir

 

Veri sorumlusu olarak Derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 

 • Dernek üyeliklerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut üyeliklerin yenilenmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişim kurulması ilgili hakların sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü, Yönetim Planı, işletme projesi ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve alınan kararların tebliği yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi
 • Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin belirlemesi, koordine edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin belirlemesi, koordine edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Mevcut ve ileride sunulacak olan hizmetler, duyurular ile ilgili bilgilendirme yapılması, derneğimiz hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası ve acil durum süreçlerinin planlanması,
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü, Yönetim Planı, işletme projesi ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve alınan kararların tebliği yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi

 

Açık rızanıza istinaden;

 

 • Sağlık verileriniz ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verilerinizin işlenmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. Bunun haricinde kişisel verileriniz diğer dernek üyeleri ile paylaşılmayacak olup dernek yönetimi sadece yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişiler verilerinizi aktarabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi Dernek Yönetimine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.