• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
 • https://twitter.com/darkaclub
 • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

CCTV Politikası

 

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği (“Derneğimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; KVKK politikası  adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kapalı devre (CCTV) güvenlik kamerası görüntüleri.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verilerinizi,

 

 • Sosyal tesislerin ve üyelerin güvenliğinin sağlanması, giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçinin tespiti ve kontrolü ile bunlara ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası talep ve şikâyetlere ilişkin Dernek Yönetimi ile iletişime geçildiğinde sorun ve şikâyetlerin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak gerekli aksiyonların alınabilmesi ve acil durum süreçlerinin planlanması,
 • Güvenlik önceliği olan alanların gözetlenmesi ve suç sayılan veya suça yönelik davranışların önlenmesi, suçun tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumun denetlenmesi, iş akışının ve verimliliğin gözetlenmesi
 • Derneğimizin, derneğimizin iktisadi işletmesinin ve derneğimiz ve iktisadi işletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik, ticari güvenliği ve iş güvenliğinin temini,
 • Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü, Yönetim Planı, işletme projesi ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, derneğimizin sosyal tesisleri bünyesinde muhtelif alanlarında bulunan güvenlik kameraları (CCTV) vasıtasıyla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. Bunun haricinde kişisel verileriniz diğer dernek üyeleri ile paylaşılmayacak olup dernek yönetimi sadece yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişiler verilerinizi aktarabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi Dernek Yönetimine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.