• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
  • https://twitter.com/darkaclub
  • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Tüzük

1
DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YASATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: "… DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YASATMA DERNEĞİ"dir. Derneğin Merkezi Darka Tatil Köyü Sosyal Tesis Binası İznik, BURSA’dadır. Şubesi açılmayacaktır.
Bu Dernek aşağıdaki maddelerde (DERNEK) kısa adı ile anılacaktır. DERNEĞİN AMACI Madde 2- Dernek, Derneğe fiili ve muhtemel üye olmaları öngörülen ve Darka tatil köyünde aynı yönetime tabi bulunan Darka evleri sahipleri, usul ve fürunu, eşleri ile kiracı olarak bu evlerde ikamet edenlerin Darka Tatil Köyü Sosyal tesislerinden en iyi ve etkin şekilde faydalanmalarını temin için gerekenleri yapmaktır. Ayrıca Sosyal Tesislerin iyi ve çağdaş durumda muhafazası ve bakımı, işletilmesi ve tamiri amacı ile kurulmuştur.
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ
Madde 3 Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
3.a- Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar; Öneri ve dilekleri saptar.
3.b- Amaç ve hizmet konuları için tabi üyelerce tahsis olunan sosyal tesislerin kurulu bulunduğu taşınmazı teslim alır, idaresini alır ve işletir. Her türlü inşaatı yaptırabilir. Üçüncü şahısların yapacakları taşınmaz bağışlarını kabul eder.
3.c- Dernekler kanunu yönetmeliği ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir. Koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir. 3.d- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 3.e- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 3.f- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 3.g- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 3.h- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 3.ı- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 3.j- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 3.k- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 3.l- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. 3.m- Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak, 3. n- Amaç ve hizmet konularına yönelik vesaire çalışmaları yapmak.
DERNEĞİN FAALİYET ALANI :
Madde 4- Dernek Sosyal ve Kültürel Alanda Faaliyet gösterir.
ÜYELİK KOŞULLARI : Madde 5- Derneğe üye olmanın koşulları aşağıda belirtilmiştir.
5.a- 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi ünlü gerçek ve tüzel kişilerdir.
5.b- Darka Sosyal Tesislerinin kurulu bulunduğu taşınmazın müşterek maliki bulunmak veya Darka Evlerinde bağımsız bölüm malik veya hissedarı olmak veya Darka Evlerinde yasal bir hakka sahip olarak ikamet etmek veya maliklerden birinin alt veya üstsoyu veya eşi olmak.
5c- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan yukarda belirtilen şartlara haiz gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir
2
ÜYELİK TÜRLERİ :
Madde 6 - Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
6.a- ASİL ÜYE : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyelik sorumluluğu ile haklardan yaralanan üyesidir. Sosyal Tesislerin bir(1) hissesine sahip tabii üyeler de Asil Üye olarak adlandırılırlar. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; Yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
6.b- ONURSAL ÜYE : Derneğe yararlı olabilecek ve Toplumda tanınmış kişiler Danışma Kurulunun ve üyelikte beş yılını doldurmuş en az iki üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp, genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Onursal üyeler yıllık aidatı ödemek zorunda değildirler. Onursal üye, giriş aidatının ½ sini ödemek suretiyle Asıl Üye olabilir. Bu takdirde Asıl Üyelerin hükümlerine tabi olurlar.
ÜYELİK İŞLEMLERİ :
Madde 7 :Dernek Üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
7.a- Tabii üyeler derneğin kurulması ile tabi üye sıfatını kazanırlar. Dernek kanuni engel yoksa tabii üyeleri başvurmaları halinde dernek üyesi olarak kayıt ve kabule mecburdur.
7.b- Dernek asil üyesi olmak isteyen adaylar, Üyelik Bildirimini Doldurup, Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok (30) otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
7.c- Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödenti yapılmadan dernek üyeliği kazanılmaz.
7.d- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
7.e- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
7.f- Dernek Yönetim Kurulunun adayın üyelik isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiç mercie itiraz edilemez.
ÜYELİKTEN AYRILMA Madde 8- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerininki ise ayrılma isteminin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter. Ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. Ölen kişinin üyelik borçlarından kanuni mirasçıları mesul dur.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 9.a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 9.b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
9.c- Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki genel kurul toplantısına kabul edilmemek. 9.d- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 9.e- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 9.f- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ Madde 10- Dernek Yönetim Kurulu kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken
3
araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2 / 3 çoğunluk oyu ile verir. Yazılı olarak (30) otuz gün içinde üyeye bildirilir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula 15(onbeş) gün içinde itiraz hakları vardır. İtiraz ilk genel kurulda görüşülür ve karar bağlanır. İtirazın karar bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. İtirazın yapılmaması yada genel kurulda reddedilmesi halinde kararın tebliğinden itibaren (30) otuz gün içinde mahkemeye başvurabilirler. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu kanuni yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
3.BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ
0RGANLAR :
Madde 11 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 11.a- Genel kurul 11.b- Yönetim kurulu 11.c- Denetim kurulu
11.d- Danışma Kurulu
GENEL KURUL
Madde 12-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul:
12.a- Olağan genel kurul olarak, mali işleri görüşmek üzere her yıl ve süresi dolan Organları teşkil etmek üzere iki yılda bir ve her iki halde de şubat ayı içinde ,
Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır
12.b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Toplantı yeri ve zamanı çağrıda belirtilir. 19f madde hükmü saklıdır
GENEL KURULU ÇAĞRI YÖNTEMLERİ :
Madde 13- Dernek yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir. 13a- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Dernek yönetim kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin çizelgesini saptar. Tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
13b- Çağrı Usulü Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az (15) onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi İznik’te yayınlana gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 13c- Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 13d-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
4
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 13e- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ ve TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 14- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 15- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Madde 16-Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
16a- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 16b-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 16c- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 16d- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 16e- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 16f- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 16g- Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
GENEL KURULUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ Madde 17- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Aşağıda Belirtilmiştir.
17a- Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 17b- Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 17c- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 18 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Aşağıda Belirtilmiştir. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 18a- Dernek organlarının seçilmesi, 18b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 18c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 18d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 18e- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 18f- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
5
18g- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 18h- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması, 18i- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 18j-Derneğin fesih edilmesi, 18k-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması, 18l-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 19-(İptal edilmiştir)
YÖNETİM KURULU Madde 19
a- Yönetim kurulu iki yıl süre için 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. b- Yönetim kurulu, seçimi izleyen 6 (altı) gün içerisinde düzenlenecek ilk toplantıda alacağı bir kararla görev bölümü yaparak bir başkan (Dernek Başkanı), bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir saymanı belirler.
c- Yönetim kurulu gerektiğinde ve en az ayda bir kez olmak üzere Başkanın çağrısı ve saptanan gündem ile toplanır.
d- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. e- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
f- Yönetim kurulunun istifalar veya başka sebeplerle üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde, kalan üyeler veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20 – a- Türk Yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak,
b- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, c- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, d- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak e- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, f- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, g- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak h- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, i- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. j- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, k- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
l- Bu Tüzüğün 22e. maddesinde yazılı olayların vukuunda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ilgilileri en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek,
m-Dernek çalışmalarına ilişkin gerekli iç yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
6
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 21- Dernek Her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetimi açısından denetleme kurulu aracılığıyla ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.
21.a- Denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca açık oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. İkinci çok oy alanda sözcü olur 21.b- Denetleme kurulu en az 3 (üç) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar sayısı 2 (iki)’dir.
21.c- Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
DENETİM KURULUNUN GÖREV ve YEKİLERİ
Madde 22- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyecek aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
DANIŞMA ve DİSİPLİN KURULU
Madde 22a – Danışma ve Disiplin Kurulu, Genel kurulun belirleyeceği, Dernek eski başkanları, onursal üyeler veya dernekte on yılını tamamlamış ve disiplin cezası almamış dernek üyeleri arasından 2 (iki) yıllık süre için seçilmiş 5 (beş) üyeden oluşur. Bu üyelerden en az birinin Hukuk, bir diğerinin İşletme İktisat veya Mali konuda yüksek eğitim almış olması aranır. Kurul her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantıya tüm kurul üyeleri katılır ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.
Danışma ve Disiplin Kurulu, başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.
Madde 22b - Yönetim Kurulunun yazılı talebi üzerine soruşturma başlar. Danışma ve Disiplin Kurulu, ilgilileri ve varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerek gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, deliller toplanıp soruşturma tamamlandıktan sonra kararını verir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma da göndermeyen hakkında başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre karar verilir. Soruşturmanın sonuçlanmasından sonra on gün içinde karar verilir kararlar yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. Danışma ve Disiplin Kurulu’nun kararları, geçici yasaklama ve kesin ihraç cezası hariç, kesindir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir, bir nüshası da Derneğin ilan tahtasında yedi gün süre ile ilan edilir.Cezaları yönetim kurulu verir.
Madde 22c – Danışma ve Disiplin Kurulu; 1) Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda, b) Üyelerin ve Dernek çevresinin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda, 3) Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda, 4) Derneğin Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına, geleneklerine, onuruna ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı davranışlarda, 5) Üyeliğe başvuru sırasında ve/ veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunduğunun tespiti halinde, 6) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda bulunulması halinde,
durumun niteliğine ve ağırlığına göre üye hakkında Tüzüğün 22d ve 22b maddesinde belirtilen cezaları Yönetim Kuruluna önermeye görevli ve yetkilidir. Hangi cezanın uygulanacağına yönetim kurulu karar verir. Danışma ve Disiplin Kurulu; soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma
7
hakları hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamaz ve Derneğin hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler , tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar. Tedbir kararının verilmesi halinde, hüküm olunacak cezanın başlangıç tarihi tedbir kararının verildiği tarihtir.
Madde 22d – Disiplin Cezaları ve Fiiller
Disiplin cezaları şunlardır. 1) Uyarı :Üyenin davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin yazılı olarak kendisine bildirilmesidir, 2) Geçici Yasaklama : Üyenin Derneğe devamının 12 aydan fazla olmamak üzere yasaklanmasıdır 3) Kesin İhraç : Üyelik kaydının silinmesidir.
Madde 22e - Disiplin cezalarını gerektirecek fiiller ile bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir:
1) Uyarı Cezası Gerektirecek Fiiller Geçici ihraç cezasını gerektirmeyen fakat dernek organ ve birimlerinin çalışmasını engelleyici, üyeler arasındaki ortak huzuru bozucu eylem ve davranışlardır. Bir yıl içinde tekrarı halinde geçici ihraç cezası verilir.
2) Geçici Yasaklama Cezası Gerektirecek Fiiller 2.1) Tüzük, İç Yönetmelikler veya Dernek Organlarınca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak, 2.2) Bir yıl içinde birden fazla uyarı cezası almak 2.3) Dernek adabına geleneklerine veya görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak, 2.4) Bir müessir fiil veya her ne suretle olursa olsun üyeler veya görevlilerin namus, haysiyet, şöhret, vakar v.b. kişilik haklarına tecavüzde bulunmak, 2.5) Derneğin amacına aykırı veya amacın gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak. Yukarıdaki fiillerin tekrarı halinde Disiplin Kurulu takdiren kesin ihraç cezası önerebilir.
3) Kesin İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller 3.1) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suistimal etmek, 3.2) Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek, 3.3) Genel Kurul veya diğer organlar için yapılan seçimlere veya oylamalara hile karıştırmak, 3.4) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek fiil ve davranışlarda bulunmak, 3.5) Derneğin seçilmiş Organlarına ve bu organlarda görevli üyelere sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak, 3.6) Üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği süresince, yalan beyanda bulunmak.
Madde 22f – Danışma ve Disiplin Yönetim Kurulu kararları, geçici yasaklama ve kesin ihraç cezası hariç kesindir. Uyarı cezası alanların itiraz hakları yoktur. Ancak geçici yasaklama veya kesin ihraç cezası alanlar, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunmak sureti ile, bu kararın bir kez de Genel Kurul’da görüşülmesini isteyebilirler. İtiraz, verilen cezanın infazını durdurmaz. Genel Kurul Divan Başkanı itiraz dilekçesi ile Yönetim kurulu kararını okuyarak üyelerin bilgisine sunar. Genel Kurul’un Yönetim kurulu tarafından verilen ihraç kararını uygun bulması halinde ilgilinin başvurusu reddedilmiş sayılır. Kesin ihraç kararına karşı yapılan itirazın reddedilmesi, ya da itiraz edilmemiş olması halinde, kesin ihraç edilen kişi bir daha Derneğe üye olamaz, misafir olarak dahi Dernek merkezi ve tesislerine giremez.
Geçici yasaklama cezası alanlar, ceza süresince üyelik haklarını kullanamazlar. Görevde iseler görevleri yasaklama süresinin sonuna kadar askıya alınmış kabul edilir. Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanamazlar. Kesinleşmemiş olsa dahi, kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha
8
önce aksine tedbir kararı verilmemiş ise Dernekle her türlü ilişkileri derhal kesilir. Görevli iseler görevinden istifa etmiş sayılırlar.
Yönetim Kurulu olayın vuku tarihinden itibaren otuz gün içinde dosyayı, Tüzüğün madde 20.l hükmü gereğince Danışma ve Disiplin Kurulu’na sevk etmek zorundadır. Yönetim Kurulu’na yapılacak şikayetler, şikayetçinin, şikayet konusu fiil ile faili öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak şikayetler, zaman aşımı sebebi ile incelenmeye alınmaz.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 24- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini, özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına iştirak etmedikleri takdirde kurullardan ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye 7(yedi) gün içinde asil üyeliğe çağrılır.
YÜRÜTME BİRİMİ
Madde 25- Dernek yürütme birimi, yönetim kurulunun gözetim ve yönetiminde;
Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmelere ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup
25.a – Uzman Danışmanlar
25.b – Yönetim ve hizmet komiteleri
25.c – Görevlilerden
oluşur
UZMAN DANIŞMANLAR
Madde 26 – Dernek amaç ve konularında yardımcı olmak, dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici yada sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve danışma kurullarına danışmanlık yaparlar.
YÜRÜTME BİRİMİ VE GÖREVLERİ
Madde 27 – Dernek Bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir.
Yürütme biriminin görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “ personel özlük hakları yönetmeliğinde” gösterilir.
4. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ ve BÜTÇE
Madde 28 – Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Derneğin bütçesi
yıllık bütçe ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul tarafından aynen veya tadilen onanır. Yönetim Kurulu seçiminin olduğu dönemlerde yeni yönetim kurulu ek bütçe yapabilir. Ek bütçe ve asıl bütçe için, Bütçenin yürürlüğe girdiği tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderleri çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşabilir. Yönetim Kurulu,
bütçe kalemleri ve fasıllar arasında aktarma yapabilir.
Yıllık bütçede harcama şekilleri ve yetkilileri gibi konular da yer alır
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN GELİRLERİ
9
Madde 29 a- GİRİŞ ÖDENTİSİ : Giriş ödentisi, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlar içinde ve her çalışma döneminde, en az 2.000,-USD (ikibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası ve bütçeye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve bir defaya özgü olmak üzere, üyeliğe yeni kabul edilen üyeler için ön görülen ödentidir.
Derneğin kuruluş tarihinde Sosyal Tesislerin 1 (bir) hissesinin müşterek maliki olan üyelerden giriş ödentisi alınmaz ancak bu müşterek hissenin intikali halinde, hisseyi iktisap eden külli veya cüzi halef bir kişi olduğu takdirde giriş ödentisinin tamamı alınır. Ancak külli veya cüzi halef birden fazla olduğu takdirde her birinden giriş ödentisinin 1 / 4’ü alınır.
Vefat etmiş asıl üyelerin eşleri ile asıl üyelerin yirmi yaşını doldurmuş yirmidokuz yaşını bitirmemiş çocukları, Dernek içinde sevgi ve güven kazanmış olmaları. Danışma ve Disiplin Kurulu’nun da olumlu görüşünün alınması halinde, giriş ödentisinin ½ ‘sini ödeyerek asıl üye olabilirler.
Giriş ödenti miktarı artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Madde 29 / b YILLIK ÖDENTİ : Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı
süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, her üye için 600,00-TL dir. Yıllık ödenti miktarı ödenti miktarını artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Derneğin diğer gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
29.c- Dernek Taşınır ve Taşınmaz malların ile hakların kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile
taşınır değerler gelirleri. 29d -Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile
derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 29e-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve
yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde
sağlanan gelirler,
29f- Her türlü koşullu yada koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar. 29g-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 29h-Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 29ı-Diğer gelirler.
GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 30 a- Giriş ödentisinin tamamı asil üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentiler ise Temmuz – Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere üç taksitte alınır.
30.b- Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve İlçe Kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı belgesine ödenti ve bağış ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası attırılır.
30.c- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.
DEFTERLER ve TUTULMA ESASLARI Madde 31-Defter tutma esasları; Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmezsi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
10
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 32 a - Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
32.b- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
32.c- Genel Kurul Karar Tutanakları Defteri : İlk kurucular genel kurulu ilk genel kurul ve izleyen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları tutanakları bu deftere tarih sırasıyla yapıştırılır.
33.d- Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları ile belirtilir ve İlçe Kaymakamlığına tescil ettirilir.
32.e- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 32.f- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 32.g- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 32.h- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
KAYIT USULÜ Madde 33 a-Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. 33.b- Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. 33.c- Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. 33.d- Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. 33.e- Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. 33.f- Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. 33.g- Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
KAYIT ZAMANI
Madde 34 - İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; 34.a- İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. 34.b- Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
HESAP DÖNEMİ
Madde 35 -Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
DEFTERLERİN TASDİKİ
Madde 36 -Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
11
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR TABLOSU ve BİLANÇO DÜZENLEMESİ
Madde 37 - İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
DERNEĞİN GELİR ve GİDER İŞLEMLERİNDE USUL Madde 38- Gelir ve gider belgeleri; 38.a-Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 38.b-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir. 38.c- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te sunulan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te sunulan) ile kabul edilir. 38.d- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır. 38.e- Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü; Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. 38.f- Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. 38.g- Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine "İPTAL" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
YETKİ BELGESİ
Madde 39 a- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19'da belirtildiği şekilde) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 39.b- Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 39.c- Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ
Madde 40 - Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı
12
2005 yılı için 1000.- YTL'yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
GELİR ve GİDER BELGERİNİN SAKLANMA SÜRESİ Madde 41 - Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BEYANNAME VERİLMESİ Madde 42- Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Bildirim Yükümlülüğü
MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER Madde 43- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 43.a- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine; 1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir. 43.b- Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, 43.c-Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te belirtilen) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, 43.d-Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde, 43.e-Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da belirtilen) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir. 43.f- Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 44-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Madde 45-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 46- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir.
13
Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerinde toplantı ve karar yetersayısı için Tüzüğün 15.ve 17. Maddelerine uyulur.
Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ Madde 47 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm para, mal ve hakları, amacına uygun olarak Darka Site Yönetimine yada Son Genel Kurulda kararlaştıran bir yada birkaç kişiye bırakılabilir veya bir kuruluşa devredilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde 48- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE:
Tüzüğün bu tadilden önceki hali uyarınca 2012 yılının Haziran ayına kadar görev yapmak üzere seçilmiş ve bu Tüzük değişikliklerinin kabul edildiği tarihte görevde olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurullarının görev süresi, 2012 yılında bu tüzük uyarınca yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam eder. Genel Kurulun, bu organları yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısı ile her zaman değiştirme hakkı saklıdır.
İş bu tüzük 49 (KIRKDOKUZ) maddeden ibarettir.