• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905337720607
  • https://twitter.com/darkaclub
  • https://www.instagram.com/darkasosyaltesisleri
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

İç Yönetmelik

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA  DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 


l.AMAÇ :
Dernek, Derneğe fiili ve muhtemel üye olmaları öngörülen ve Darka tatil köyünde aynı yönetime tabi bulunan Darka evleri sahipleri, usul ve fürunu, eşleri ile kiracı olarak bu evlerde ikamet edenlerin Darka Tatil Köyü Sosyal tesislerinden en iyi ve etkin şekilde faydalanmalarını temin için gerekenleri yapmaktır. Ayrıca Sosyal Tesislerin iyi ve çağdaş durumda muhafazası ve bakımı, işletilmesi ve tamiri amacı ile kurulmuştur.

2. TANIMLAMALAR VE AÇIKLAMALAR
2.1) Üye :
Tüzükte öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir. Derneğin asıl üye, onursal üye ve geçici üye olmak üzere üç tür üyesi vardır.
2.2) Üye Eşi:
Türk Medeni Kanununa göre eş sıfatını kazanmış ve bu sıfatı hukuken devam etmekte olan kişidir.
2.3) Üye Çocuğu:
Asıl üyenin  darka tatil köyü içerisinde mülk sahibi veya kıracı olmayan, birlikte yaşayan çocuklarını ifade eder.
2.4) Misafir:
Derneğe ancak bir üye ile birlikte girebilen ve Dernek birimlerini o üye eşliğinde kullanabilen kişidir. Müdür  gerekli gördüğü kişileri (Yönetim kurulunu bilgilendirerek) derneğe misafir olarak davet ve kabul edebilir.  Düğün, nişan, iş toplantısı vb. davet ve ziyafet nedeniyle Derneğe gelen diğer şahıslar da Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına tabidirler.

2.4.1 )Dernek misafirhanesinde konaklayacak kişilerde  misafir olarak adlandırılır.

2.4.1) Dernek misafirhanesinde konaklayacak kişiler, mutlak bir üye misafiri olmalıdırlar.
2.5) Yönetim Kurulu:
2.5.1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Tüzüğün 20.Maddesinde belirtilmiştir.
 Başkan hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri Dernek görevlilerine asli görevlerini ifa ederken doğrudan müdahale etmezler. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Muhasip Üyesi ise görevleri ile ilgili icraatlarını ifa ederler. 
2.5.2) Yönetim Kurulu üyeleri İç Yönetmeliğin uygulanmasını izlerler. Kural dışı davranışlara rastladıklarında  Müdür ve/veya Nöbetçi Yöneticiye bildirerek Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarının uygulanmasını temin ederler.
2.6) Dernek Müdürü:
Dernek Tüzüğünün 19.maddesi uyarınca karar ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Dernek hizmetlerinin Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ve hizmet birimlerinin yönetimini sağlamakla görevli bir  Müdür tayin eder. Müdür, Dernek ilkeleri ve kuralları, Yönetim Kurulu kararları ve bütçe doğrultusunda icraat yapar. Müdür, tesiste bulunmadığı zamanlarda yetkilerinin bir bölümünü tayin edeceği Nöbetçi Yöneticiye devredebilir.
2.7) Çalışma Grupları:
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yardımcı çalışma grupları kurar. Her çalışma grubunun Yönetim Kurulu üyesi olan bir başkanı ve yeteri kadar üyesi bulunur. Çalışma gruplarının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Çalışma Grubu Başkanı sağlar. Yürütme organı olmayan bu gruplar, sosyal ve sportif konularda çalışmalar yapar ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunurlar.
2.8) Hizmet Birimleri:
Dernek tesislerinde ürün ve hizmet üreten birimlerdir.

Yönetim Kurulu kararı ile bu birimlere Derneğin amaç ve görevlerine uygun yeni birimler ilave edilebilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Derneğin herhangi bir bölümünü veya hizmet birimini kullanıma kapatabilir veya ismini değiştirebilir.


3. GENEL HÜKÜMLER
3.1) Üye ve Ailesi:

3.1.1) Üyelere, eşlerine ve birlikte yaşayan çocuklarına, mülkiyeti Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneğinin ait üye kartı verilir. Kart sahipleri, kartlarını yanlarında bulundurmak ve sorulduğunda görevlilere göstermek zorundadırlar. Kartını yanında bulundurmayanların, Dernek kayıtları ve yasal kimlikleri karşılaştırılmak suretiyle üyelikleri tespit edilerek Derneğe girmelerine izin verilir.
3.1.2) Üyenin medeni halindeki değişikliklerde veya üye çocuğunun Darka da yeni mülk edinmesi  halinde, durum üye tarafından en geç on beş gün içinde Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir ve ilgili kart Derneğe iade edilir. Bildirmediği takdirde, üye eşi ve üye çocukları ile ilgili gerekli uygulamalar yönetim kurulu tarafından yapılır .Üye, aynı şekilde adres ve telefon değişikliklerini de en geç on beş gün içinde Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde, bilinen son adresine yapılan tebligat tebellüğ edilmiş sayılır.
3.1.3) Üyeler ile ilgili bilgiler gizlidir. Üyelere ilişkin özel bilgiler, yargı kararı veya Yönetim Kurulu  kararı olmaksızın üçüncü şahıslara verilemez.
3.1.4) Üyeler, eşleri ve çocukları, Dernek personelini Dernek dışında görev tanımı ve yazılı prosedürler haricinde kullanamazlar.
3.1.5) Üyeler Derneğe, önceden bildirmek suretiyle ve Dernek olanakları dahilinde diledikleri sayıda misafir getirebilirler.Ancak, Yönetim Kurulu bazı birimlerde ve özel organizasyonlarda, gerekli gördüğünde, üyenin Derneğe getireceği misafir sayısına sınırlama koyabilir.
3.1.6) Üyeler, kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve misafirlerinin Dernek tesis ve varlıklarına verecekleri maddi zararları karşılamak zorunda oldukları gibi, Tüzük uyarınca da sorumludurlar.
3.1.7) Üyeler, yetkililerden özel izin almadan Derneğin arka planda kalan destek ünitelerine giremezler. Yetkililerin bilgisi dışında, hizmet birimlerinde iş toplantıları ve görüşmeleri tertipleyemezler. İkili iş  görüşmeleri ise herhangi bir izne tabi olmaksızın sadece servis hizmet sunumu alanlarında yapılabilir.
3.1.8)Beş yaşından küçük üye veya misafir çocukları saat 22.00'den sonra Dernekte kalamazlar. Çocuklara yönelik bazı özel organizasyonlarda ve birimlerde, bu süre Yönetim Kurulu yetkisinde olup  değiştirilebilir.


3.1.9) Beş ve on altı yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte veya yalnız olarak yararlanabilecekleri hizmet birimleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.Bu durum dışında üye ve üye ile birlikte olan misafirlerin çocuklarının diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarının kontrolünden üye  sorumludur. İdare gerek gördüğünde üyenin   kontrolü sağlamasını isteye bilir
3.1.10) On sekiz yaşından küçüklere hiçbir hizmet biriminde alkollü içki verilmez. On altı yaşından küçük çocukların, içki içmeseler dahi bar açılış saatinden itibaren barlara girmelerine izin verilmez.
3.1.11) Ebeveynler, çocuklarının sükuneti bozucu ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmalarına engel olurlar. Aksi halde  Müdür veya Nöbetçi Yönetici, ailelerinden bu çocukları Kulüpten çıkarmalarını isteyebilir.
3.1.12) Üye eşi ve çocukları Dernek olanaklarından aynen üye gibi faydalanırlar. Ancak, yönetimsel ve hukuksal faaliyetlerde bulunamazlar.
3.2) Misafirler:
3.2.1) Üyeler Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına uygun olarak Derneğe misafir getirebilirler. Misafirin kimliği, isim ve soyadı belirtilmek suretiyle resepsiyondaki misafir defterine okunaklı bir şekilde nöbetçi sorumlu  tarafından kaydedilir ve imzalanır. Bu andan itibaren üye, misafirleriyle birlikte olmak zorundadır. Misafirin tutum ve davranışlarından davet eden üye, o fiili şahsen işlemiş gibi sorumludur.
3.2.2) Misafirler Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
3.2.3) Misafirin Dernek içindeki harcamalarından, kendisini Derneğe davet eden üye sorumludur. Misafir adına adisyon açılmaz.
3.2.4) Misafirler üye eşliğinde olsalar dahi Derneğin bazı bölümlerine giremezler. Bu mahaller sadece üye, üye eşi, üye çocukları ve Dernek çalışanlarının kullanımına mahsustur.
3.2.5) Misafirler Derneğin kıyafet kurallarına uymaya mecburdurlar. Aksi takdirde Derneğe girişleri görevliler tarafından engellenir.
3.2.6) Hal, tavır ve davranışlarıyla Dernek geleneklerine ve toplumsal kurallara ters düşen misafirin bir daha Derneğe davet edilmemesi hususunda ilgili üyeye bildirimde bulunulabilir. Bu konudaki değerlendirme Müdür tarafından yapılır.
3.2.7) Disiplin suçu nedeniyle Dernekle ilişkisi kesilmiş olanlar, misafir olarak dahi Derneğe giremezler.
3.2.8) Dernek ve  tesislerine hayvan sokmak yasaktır.
3.3) Kıyafet Tanımlamaları:
3.3.1) Serbest kıyafet:

Restoran alanında spor
Dernek geleneklerine uygun rahat kıyafetlerdir.

3.3.4) Kapı girişi:
Üyeler, Dernek hizmet birimlerine ,servisi engelleyecek ,tehlike arz edecek ve görüntü kirliliği yapacak kıyafet,çocuk oyuncakları  kesici,delici patlayıcı aletler,çocuk arabası,bisiklet ve benzerleri ile giremezler.Özel durumlar  Müdür veya Nöbetçi Yönetici iznine tabidir.


3.3.5) 4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1) Yardım ve Teberru :
İdari makamlar ve Yönetim Kurulu izni olmadan her ne suretle ve nam altında olursa olsun yardım ve teberru toplanamaz.
4.2) Poster ve İlanlar :
Dernek dahilinde her türlü poster, afiş asılması vb, duyurular yapılması  Müdürlük iznine tabidir.
4.3) Dernek Eşyaları:
4.3.1) Dernek eşyaları Müdürlük izni olmaksızın Dernek dışına çıkartılamaz.
4.3.2) Sadece okunmak amacıyla yazılı prosedüre uygun bir şekilde alınan kitap ,dergiler ve benzeri malzemeler  belirlenen süre içinde hasarsız olarak iade edilir.
5. HİZMET BİRİMLERİ
5.1) Açık Yüzme Havuzu 
5.1.1) Yüzme Havuzu sezon açılış ve kapanış tarihleri ve hizmet saatleri  Müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Üyeler ve misafirleri bu saatlere uymak zorundadırlar. Görevlileri bu konuda değişiklik yapmaya zorlayamazlar.
5.1.2) Müdürlük, Yüzme Havuzunun giriş çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli havuz kurallarını tespit ve ilan eder. Bu prosedürlere ve kurallara uymayanların havuza girmelerine müsaade edilmez.
5.1.3) Üyeler, Yönetim Kurulunca belirlenmiş günlerde, giriş bedelini ödemek şartı ile Yüzme Havuzuna  misafir getirebilirler.
5.1.4) Yüzme Havuzunda Müdürlükçe belirlenen yerler ve mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez. Havuz tesislerine dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.
5.1.5) Yüzme Havuzu kullanım üye misafirleri için bedelleri, mevsimlik abonelik ve günlük giriş olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
5.4.2) Gerekli görülen durumlarda Müdür veya Nöbetçi Yönetici talimatı ile üyeler ve üye misafirlerine içki servisi durdurulur.
5.4.3) Restoran ve barlara Yönetim Kurulunca tespit edilen, aşağıda belirtilen kurallara uygun kıyafetlerle girilebilir. Yönetim Kurulu koşullara göre bu kurallarda değişiklik yapabilir.
Kış Restoranı ve Barı:
Kış aylarında hizmet verilen bu birimde, erkekler  ve bayanlar genel hükümlerde belirtilen ilgili kıyafet tanımlamasına uyarlar.
Havuz Restoranı ve Barı:
Yaz aylarında havuz başında ve bahçede hizmet veren bu birimden, erkekler ve bayanlar serbest kıyafetlerle faydalanabilirler. Bu birime, günün koşullarına göre ilan edilen saatten itibaren havuz ve plaj kıyafetleriyle girilemez.
5.4.4) Müdürlükçe tespit edilen yiyecek ve içecek bedelleri, düzenlenen fatura karşılığında anında, nakit veya kredi kartıyla ödenir.
5.4.5) Dernek tesislerinde ancak Yönetim Kurulunca belirlenmiş ve ziyafet sözleşmelerinde yazılı esaslar kapsamında davet verilebilir. Ziyafet görüşmeleri yetkili görevliler tarafından yürütülür. Ancak, sözleşmenin Müdür veya Nöbetçi Yönetici ile karşılıklı imzalanmak zorunluluğu vardır.

Disko : Disko yaz aylarında  Cuma cumartesi günleri Müdürlüğün belirleyeceği uygun alanlar da saat 22:30 de başlar 02:00 de yönetmeliğin belirlediği ses seviyesinde üye ve üyelerle birlikte gelen misafirlerine ve darka sakinlerine hitap eder. Diskoda 18 yaşından küçüklere alkollü içki servisi yapılamaz.Disko kapanmadan önce içki servisi 30 dakika önce kesilir. Disko kapanış saati sonrası üyeler ve misafirler tesisleri tahliye etmek zorundadırlar.

Organizasyonlar:  Kulüp üyelerin birlik beraberliğinin artırlıması ve dernek gelirlerini artırmak üzere çeşitli alanlarda kültür, müzik  ve sanat etkinlikleri düzenleyebilir. Bu organizasyonlarda tesisin uygun alanlarını kullanalabilir ve olağan hizmetine  ara verebilir. Bu organizasyonlara üye ve üye misafirlerini yönetim kurulu kararı ile tüm Darka sakinlerini davet edebilir. 
5.5) Oyun Salonu:
5.5.1) Oyun Salonuna, üyeler ve eşlerinden başkası giremez.
5.5.2) Mevzuatın izin verdiği hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen özel günlerde üyeler Oyun Salonuna misafir davet edebilirler.
Üyeler, Misafirlerinin davranışlarından doğrudan sorumludur. Aykırı davranışları tespit edilen misafirler bir daha Oyun Salonuna alınmazlar.
5.5.3) Oyun Salonunda Yönetim Kurulunca belirlenmiş oyunlar dışında oyun oynanamaz.
5.5.4) Oyun Salonuna plaj kıyafeti ile girilmez .

5.5.5) Oyun Salonunda Müdürlükçe belirlenmiş mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.
5.5.6) Oyun Salonunda etrafın huzurunu bozacak, Dernek geleneklerine ve üyelik onuruna uymayan davranışlarda ve taşkınlıklarda bulunulamaz.
5.5.7) Oyunlar ancak oyuncuların izniyle seyredilebilir. Seyredenler oyuna herhangi bir müdahalede bulunamazlar.
5.5.8) Oyun Salonundan yararlanma zamanları ve esasları Müdürlükçe tespit ve ilan edilir.

6. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
6.1) Disiplin Uygulamaları:
Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine, ilan edilen Yönetim Kurulu kararlarına ve hizmet birimlerinin işleyiş kurallarına karşı davranışlarda bulunan üyeler, herhangi bir yazılı şikayete gerek olmaksızın Disiplin Kuruluna sevk edilirler.Tavır,hareket ve ses tonu ile Dernek geleneklerine uymayan ve çevresine rahatsızlık veren üye veya misafir, önce yetkililer tarafından ikaz edilir, tasvip edilmeyen hareketlerinin devamı halinde Kulüpten çıkartılır ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
6.2) Üye Borçlan:
6.2.1) Üyeler, tüm hizmet birimlerinde yaptıkları harcamaları ile ilgili faturalarını anında nakit veya kredi kartıyla öderler.
6.2.2) Müdürlüğün yazılı uyarısına ve Yönetim Kurulunun servis durdurma uygulaması veya Dernek tesislerinden faydalanması Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yasaklanması kararına rağmen borçlarını ödemeyen üyelere,Yönetim Kurulu Tüzüğün …ve …maddelerini uygular.
6.3) Üye Dilek ve Şikayetleri:
6.3.1) Üyeler, Dernek ürün ve hizmetleri veya çalışanlarıyla ilgili şikayet ve önerilerini Hizmet Birimi Sorumlusuna iletirler. Gerekli gördükleri hallerde ise durumu, Nöbetçi Yöneticiye sözlü veya  Müdüre yazılı olarak bildirirler.Müdür bu şikayet ve önerilere on gün içinde Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde  cevap verir. Süresinde cevaplanmayan şikayetler, üye tarafından Yönetim Kuruluna bildirilebilir.
6.3.2) Üyeler görevlilere doğrudan müdahale etmezler.
7. YÜRÜRLÜK
Bu îç Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Tüzüğün 20.maddesi b – fıkrası  uyarınca 15/02/2015 Tarihinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bu İç Yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanması konusunda Müdür Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.